Energie

Klachtenregeling Medi Interim en Arts & Specialist

Onderstaand vind je de klachtenregeling van Medi Interim. Medi Interim en Arts & Specialist verwachten een professionele werkhouding en fatsoenlijk gedrag van haar medewerkers en opdrachtgevers. Als je, in je werkrelatie met Medi Interim of Arts & Specialist, ergens ontevreden over bent meld dat dan eerst bij je contactpersoon op de vestiging of diens leidinggevende. Als je niet tot een bevredigende oplossing bent gekomen met je contact vestiging, kun je een klacht indienen via het digitale klachtenformulier.

 

Artikel 1

Medewerkers die een klacht jegens Medi Interim en/of Arts & Specialist hebben die rechtstreeks of indirect verband houdt met zijn of haar dienstverband met Medi Interim en/of Arts & Specialist, dienen deze altijd eerst kenbaar maken bij de betrokken vestigingsmanager of diens plaatsvervanger.

Artikel 2

Indien de flexmedewerker (hierna te noemen “klager”) niet tot een bevredigende oplossing komt met de vestiging dan kan deze een klacht indienen met behulp van het klachtenformulier op de website van Medi Interim.

Artikel 3

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De identiteit van de klager wordt door Medi Interim en/of Arts & Specialist slechts bekend gemaakt aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de klacht.

Artikel 4

De ingediende klacht wordt door de afdeling Kwaliteit in behandeling genomen en neergelegd bij de betrokken regio- of specialisatie manager. De regio- of specialisatie manager zal de klacht in overleg met de klager (laten) behandelen. Streven is om de klager zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk op de hoogte te brengen van het definitieve standpunt. Mocht onverhoopt een langere termijn van afhandeling nodig zijn, dan zal op dat moment met de klager worden afgestemd welke stappen genomen zullen worden om tot een definitieve oplossing te komen.

Artikel 5

De klager kan tegen het definitieve standpunt dan wel het uitblijven van een definitieve oplossing zoals bedoeld in artikel 4, een bezwaar indienen bij de klachtencommissie. Dit bezwaar wordt gestuurd naar het secretariaat van de klachtencommissie:

Medi Interim en/of Arts & Specialist secretariaat klachtencommissie
p/a afdeling Kwaliteit
postbus 1
1300 AA Almere
algemeen@medi-interim.nl

Artikel 6

Het secretariaat zal na de ontvangst van het bezwaar de klager en de behandelend manager berichten over de ontvangst en hen informeren over de verdere procedure. Tevens zal het secretariaat de klachtencommissie informeren over het bezwaar.
De klachtencommissie wordt benoemd door de algemeen directeur en bestaat uit tenminste 3 leden: en wordt samengesteld uit de afdeling Kwaliteit, de OR-Flex en de operationele directie.

Artikel 7

De klager en degene waartegen bezwaar is ingediend, hebben het recht:
a) Hun zienswijze mondeling en/of schriftelijk toe te lichten en
b) zich bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan.

Artikel 8

De klachtencommissie vormt zich binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager en aan de vestigingsmanager bij wie het bezwaar in eerste instantie is ingediend.

Artikel 9

Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie of indien Medi Interim en/of Arts & Specialist verzuimt om het oordeel van de klachtencommissie na een redelijke termijn uit te voeren, kan de klager zijn klacht, mits deze betrekking heeft op de uitvoering of toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten, op grond van artikel 70 CAO voor Uitzendkrachten indienen bij de geschillencommissie voor het uitzendbranche.

Artikel 10

Degene die betrokken is bij de uitvoering van deze klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.